Copyright © 2017.
A&A Interior

Dizajn i Razvoj

15.06.2018.

Opći uvijeti poslovanja

Opći uvijeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

PREDMET OPĆIH UVJETA

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima uređuje se pravni odnos između  poduzeća  A&A Interior d.o.o., Zagreb, Ilica 5, MB: 00513024, OIB 22783810653, kao prodavatelja robe (u daljnjem tekstu: A&A Interior), s jedne strane, te kupaca robe iz asortimana A&A Interiiora, s druge strane.

NARUDŽBE ROBE

Članak 2.

Za A&A Interior važeće su samo narudžbe učinjene usmeno ovlaštenim osobama u prodajnom prostoru A&A interiora, ili u pisanom obliku potpisane od strane kupca, a koje narudžbe su izričito specificirane s obzirom na vrstu i količinu robe. Ukoliko se radi o kupnji/prodaji robe s prijevozom, narudžba mora biti učinjena u pisanom obliku te je kupac u narudžbi dužan navesti osobe koje su ovlaštene preuzeti robu u njegovo ime i za njegov račun.

Prilikom narudžbe robe, a u svrhu urednog izvršenja obveze od strane A&A Interiora , kupac je dužan ovlaštenim osobama A&A Interiora dati tražene podatke. Traženi podaci imaju jedinu i isključivu svrhu omogućiti A&A Interioru uredno izvršenje njegove obveze prema kupcu te A&A Interior garantira čuvanje tajnosti istih.

CIJENA ROBE

Članak 3.

cijjena robe u maloprodaji određuje se prema važećem cjeniku, a u veleprodaji cijena robe se određuje posebnim ugovorom o kupnji/prodaji robe sklopljenim s kupcem. Popusti i akcijske cijene istaknute su u prodajnom prostoru A & A Interioru izravno na robi ili posebno istaknutim mjestima, a odnose se na maloprodaju za kupce koji nemaju s A & A Interiorom sklopljen poseban ugovor o kupnji/prodaji robe.

Ako kupac izvrši uplatu robe po ponudi nakon opcije ponude (roka za uplatu navedenog u ponudi), A&A Interior ne garantira cijenu niti rok isporuke naveden u ponudi, tj. A&A Interior zadržava pravo promjene cijene navedene u ponudi i promjene roka isporuke navedenog u ponudi.

PLAĆANJE ROBE

Članak 4.

Za robu po narudžbi kupac uplaćuje predujam od 60% prodajne cijene robe. Ostatak do punog iznosa kupoprodajne cijene robe kupac je dužan uplatiti A&A Interioru u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o prispijeću naručene robe, a ukoliko kupac ne uplati taj ostatak u rečenom roku, uzima se da je kupac odustao od kupnje naručene robe. Obavijest o prispijeću naručene robe će se smatrati valjanom i važećom ako je kupcu dostavljena osobno, odnosno poslana preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom, putem elektronske pošte uz potvrdu primitka danu istim putem, ili putem telefaks uređaja uz potvrdu primitka danu istim putem.

Ukoliko kupac odustane od kupnje naručene robe, isti nema pravo na povrat uplaćenog predujma opisanog u prethodnom stavku, niti ima pravo iskoristiti uplaćeni predujam kao uplatu predujma i/ili cijene za drugi proizvod. A&Aa Interior  odobrava odgodu plaćanja samo kupcima s kojima ima sklopljen poseban ugovor o kupnji/prodaji robe. Usluga montaže naručene robe naplaćuje se unaprijed prema važećem cjeniku, a po izdanom računu za uslugu montaže.

Plaćanje se smatra izvršenim, odnosno obveza kupaca podmirenom, s danom kada novčani iznos stigne na žiro-račun A&A Interiora,

ISPORUKA ROBE

Članak 5.

Kupac je dužan preuzeti naručenu i plaćenu robu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o prispijeću naručene robe, a koja obavijest je učinjena na način naveden i pobliže opisan u čl. 4. st. 1. ovih Općih uvjeta.

A&A Interior je ovlašten isporučiti robu jedino i isključivo kupcu, odnosno osobi koju je kupac u narudžbi naveo kao ovlaštenu za primitak robe.

Prilikom preuzimanja robe kupac, ili osoba ovlaštena od kupca za preuzimanje robe, dužan/dužna je robu pregledati i svojim potpisom na dostavnici, otpremnici, nalogu za otpremu ili na bilo kojem drugom dokumentu koji služi istoj svrsi, potvrđuje da je robu preuzeo u količini naznačenoj u dostavnom dokumentu i u ispravnom stanju – bez bilo kakovih stvarnih nedostataka.

JAMSTVO I REKLAMACIJA ROBE

Članak 6.

A&A Interior uvažava reklamacije samo uz predočenje originalnog računa. Na kupljenu robu daje se jamstvo prema jamstvenim (garancijskim) listovima kojima proizvođač jamči ispravnost robe u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu.

A&A Interior ne vrši zamjenu ispravno isporučene robe, kao ni naručene robe koja još nije isporučena.

IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA

Članak 7.

A&A Interior će učiniti dostupnim na uobičajen način sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta, s time što će svaki pročišćeni tekst izmijenjenih Općih uvjeta biti dostupan na uobičajen i prikladan način, barem na svakom ovlaštenom prodajnom mjestu A&A Interiora.

TUMAČENJE OPĆIH UVJETA

Članak 8.

Pri tumačenju možebitnih prijepornih odredaba ovih Općih uvjeta treba možebitnu prijepornu odredbu tumačiti u skladu s načelima obveznog prava utvrđenim Zakonom o obveznim odnosima.

Naslovi i podnaslovi iz ovih Općih uvjeta navedeni su samo radi preglednosti i ne utječu na tumačenje Općih uvjeta.

SALVATORNA KLAUZULA

Članak 9.

U slučaju ništavosti, pobojnosti ili neprovedivosti bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta takva ništava, pobojna ili neprovediva odredba neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 10.

Sve sporove koji bi mogli proizići iz zaključenih ugovora, te svih odnosa kupnje/prodaje robe A&A Initeriora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, A&A Interior i kupci nastojat će riješiti mirnim putem.

Ako se sporovi rečeni u prethodnom stavku ovih Općih uvjeta ne uspiju riješiti mirnim putem, utvrđuje se nadležnost Općinskog ili Trgovačkog suda u Zagrebu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu s današnjim danom.

U Zagrebu, dana 01.svibnja 2018. godine